Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de hinderbeperkende maatregelen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail.

Wat is er nieuw aan de maatregelen?

Maatregelen zoals Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen en Voorspelbaarheid vertrekkend vliegverkeer verbeteren zijn echt nieuw. Deze zijn voortgekomen uit technologische ontwikkelingen en innovaties. Andere maatregelen zoals Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren zijn al langer onderwerp van gesprek. Wat ook nieuw is, is dat je alle maatregelen die nu in behandeling zijn op één plek terug kan vinden en op deze website kunt volgen en checken wat de laatste stand van zaken is.

Wat doen jullie met suggesties van bewoners en gemeenten?

Bij het opstellen van de hinderbeperkende maatregelen zijn we onder andere uitgegaan van de suggesties die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen. Zo hebben we opmerkingen uit huiskamergesprekken, de meest gehoorde klachten en verzoeken van het Regioforum meegenomen. Daarnaast hebben we van 12 maart tot 4 november maar liefst 1.000 reacties ontvangen op het hele programma. Die reacties gaan we nu verwerken en onze antwoorden daarop zullen we openbaar maken. Op basis hiervan wordt het plan verder verfijnd en worden in het vervolg waar mogelijk nieuwe maatregelen toegevoegd.

Waarom zijn er geen maatregelen over het aantal vluchten en de groei van Schiphol?

De overheid gaat over het aantal vluchten en de ontwikkeling van de luchtvaart. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt op dit moment aan een nieuw luchthavenverkeersbesluit, waarin een maximum aantal vluchten op jaarbasis en een maximum aantal nachtvluchten is vastgelegd. Ongeacht deze besluitvorming gaan we door met hinderbeperking op de thema’s waar Schiphol en LVNL invloed op hebben: baangebruik, vliegtuigtypes, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht.

Welke maatregelen gaan over vertrekkend verkeer?

Maatregelen over baangebruik, zoals Voorspelbaarheid vertrekkend vliegverkeer verbeteren en Wijzigen enkele vliegplannen voor optimale inzet startbanen, zijn voor vertrekkend verkeer. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen over startroutes zoals Onderzoek optimalisatie startroute bij Uithoorn en De Kwakel, Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord en Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren. Ook zijn er in de afgelopen jaren al vele vertrekroutes geoptimaliseerd, zoals je kunt zien bij de gerealiseerde maatregel Aanpassingen in startroutes om bewoonde gebieden te ontzien. Het zou kunnen dat uit de suggesties die we hebben ontvangen er nog meer maatregelen voor vertrekkend verkeer komen.

Wat gebeurt er met mijn reactie en suggesties?

Allereerst: dankjewel dat je je mening hebt gegeven over de hinderbeperkende maatregelen. We gaan alle reacties per thema beantwoorden. Er wordt door onafhankelijk onderzoeksbureau Partners + Pröpper een rapport van bevindingen gemaakt. In een ‘nota van antwoord’ reageren Schiphol en LVNL vervolgens op de ontvangen feedback en suggesties. Op basis hiervan wordt het plan verder verfijnd. Vervolgens gaan we het programma aanbieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. In het vervolg worden maatregelen van dit programma uitgevoerd en waar mogelijk nieuwe maatregelen toegevoegd.

Hoe en wanneer weten we wat de concrete effecten van maatregelen zijn?

Wanneer we concrete effecten kunnen verwachten, is nog niet voor iedere maatregel te voorspellen. De meeste maatregelen bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Wel kunnen we op dit moment bij een aantal maatregelen aangeven op hoeveel vluchten een maatregel betrekking kan hebben. We verwachten dat de voorgestelde maatregelen bij elkaar een positief effect hebben op het terugdringen van geluidshinder en de beleving van geluid in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol. Daarbij kan het voorkomen dat een specifieke maatregel gunstig is voor een dichtbevolkt of groot gebied en minder gunstig is voor een dunbevolkt ander gebied. Dit geven we helder aan op deze website.

Hebben jullie ook gekeken naar maatregelen die door innovaties nu wel haalbaar zijn?

Ja, daar hebben wij naar gekeken. Dankzij technologische innovaties en ontwikkelingen zoals de herindeling van het luchtruim zijn maatregelen nu wel mogelijk, waar dat vroeger niet het geval was. Bijvoorbeeld de Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord ’s nachts, waarbij vliegtuigen gebruik maken van de innovatieve vaste bochtstraaltechniek en hierdoor om woonkernen op de route heen kunnen vliegen. Ook de maatregelen Op tijd gebaseerd afstand houden bij landingen en Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen zijn gebaseerd op recente technologische ontwikkelingen.

Waarom wordt startprocedure NADP2 niet teruggedraaid?

De gebruikte startprocedure NADP2 levert in grote gebieden rondom de luchthaven minder hinder en minder uitstoot op. De procedure terugdraaien naar de eerder gebruikte startprocedure NADP1 is op enkele plaatsen recht onder de vliegroutes dichtbij de luchthaven gunstiger qua geluidsniveau, maar levert per saldo in grotere gebieden rondom Schiphol juist meer geluid en meer uitstoot op. Voor die plaatsen recht onder de vliegroutes dichtbij de luchthaven waar de startprocedure NADP2 juist meer geluid veroorzaakt, willen we andere maatregelen nemen om hinder te beperken.

Zijn de maatregelen nog wel effectief als Schiphol mag groeien?

Jazeker, de maatregelen op deze website waar Schiphol en LVNL zich samen voor inzetten, gaan over thema’s die altijd relevant blijven voor hinderbeperking, ongeacht eventuele groei van het aantal vluchten. Sterker nog, als het vliegverkeer toeneemt, is het juist belangrijk dat banen efficiënt worden ingezet, vliegroutes om kernen heen leiden en vliegprocedures die minder hinder veroorzaken de norm zijn. Bovendien zijn de maatregelen opgesteld in de tijd dat er jaarlijks op Schiphol 500.000 vluchten waren. Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat het vliegverkeer weer op dat niveau is.

Wie zijn er allemaal betrokken bij de totstandkoming van dit plan?

Bij het opstellen van de maatregelen zijn we uitgegaan van de suggesties en concrete voorstellen die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen. We hebben hier onder meer opmerkingen uit huiskamergesprekken, de meest gehoorde klachten die zijn binnengekomen bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) en verzoeken van het Regioforum in meegenomen. Ook hebben we onze eigen expertise toegepast en gekeken naar innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. Vanaf 12 maart tot en met 4 november 2020 was het voor iedereen mogelijk om een mening te geven over het conceptprogramma dat je op deze website ziet. Daar zijn zeker 1.000 reacties uit de omgeving op gekomen, die we nu verder gaan verwerken.

Tijdspad per maatregel

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad dat bestaat uit vier fases: onderzoek, ontwerp, implementatie en evaluatie. Het jaartal dat hierbij vermeld staat betekent dat deze fase gestart is in dat jaar. Hieronder vind je een uitleg over de verschillende fases:

FaseToelichting
OnderzoekWe onderzoeken welke hinderbeperkende effecten de beoogde maatregel oplevert.
OntwerpWe maken een ontwerp van deze maatregel, waarbij het beperken van hinder voorop staat.
ImplementatieWe passen deze maatregel toe in de praktijk om hinder te beperken.
EvaluatieWe kijken terug welke hinderbeperkende effecten deze maatregel heeft opgeleverd en hoe het eventueel beter kan.

Betrokkenheid bij uitwerking maatregelen

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad en de mate waarin we jou willen betrekken bij de uitwerking van deze maatregel. Dit gaat van informeren tot meebeslissen. Hieronder lichten we de vijf niveaus van betrokkenheid en invloed toe:

NiveausToelichting
InformerenWe houden je op de hoogte en informeren vertegenwoordigers uit de omgeving over de inhoud en het proces van de uitwerking van deze maatregel.
MeedenkenWe vragen vertegenwoordigers uit de omgeving om feedback te geven op concepten en voorstellen van de uitwerking van deze maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe de inbreng verwerkt is.
AdviserenWe werken met vertegenwoordigers uit de omgeving samen om ervoor te zorgen dat we alle kanten van het verhaal goed begrijpen en overwegen bij de uitwerking van de maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe hun inbreng verwerkt is en welke afwegingen we daarbij gemaakt hebben.
CoproducerenWe werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving aan de uitwerking van de maatregel. We ontwikkelen verschillende oplossingen en vertegenwoordigers denken mee over welke oplossingen de voorkeur krijgen.
MeebeslissenVertegenwoordigers uit de omgeving beslissen mee over de uitwerking van deze maatregel.

Samen op weg naar minder hinder

Bekijk de maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we de hinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken.

Bekijk de maatregelen