Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de hinderbeperkende maatregelen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur ons dan een e-mail.

Wat is er nieuw aan de maatregelen?

Maatregelen zoals Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen en Voorspelbaarheid vertrekkend vliegverkeer verbeteren zijn echt nieuw. Deze zijn voortgekomen uit technologische ontwikkelingen en innovaties. Andere maatregelen zoals Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren zijn al langer onderwerp van gesprek. Wat ook nieuw is, is dat je alle maatregelen die nu in behandeling zijn op één plek terug kan vinden en op deze website kunt volgen en checken wat de laatste stand van zaken is.

Wat doen jullie met suggesties van bewoners en gemeenten?

Bij het opstellen van de hinderbeperkende maatregelen zijn we onder andere uitgegaan van de suggesties die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen. Zo hebben we opmerkingen uit huiskamergesprekken, de meest gehoorde klachten en verzoeken van het Regioforum meegenomen. Daarnaast hebben we van 12 maart tot 4 november 2020 maar liefst 1.000 reacties ontvangen op het hele programma. Die reacties hebben we verwerkt en onze antwoorden daarop vind je in dit verslag. Op basis hiervan hebben we het plan verder verfijnd en in 2021 16 nieuwe maatregelen toegevoegd.

Waarom zijn er geen maatregelen over het aantal vluchten en de groei van Schiphol?

De overheid gaat over het aantal vluchten en de ontwikkeling van de luchtvaart. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft een nieuw luchthavenverkeersbesluit gepubliceerd, waarin een maximum aantal vluchten op jaarbasis en een maximum aantal nachtvluchten is vastgelegd. Ongeacht het aantal vluchten gaan we door met hinderbeperking op de thema’s waar Schiphol en LVNL invloed op hebben: baangebruik, vliegtuigtypes, grondgeluid, vliegroutes en -procedures overdag en vliegen in de nacht.

Heeft de coronacrisis invloed op de planning van de maatregelen?

Door de coronacrisis zijn de oorspronkelijke planningen van een aantal maatregelen onder druk komen te staan. Zo hebben internationale leveranciers en technisch en operationeel personeel minder kunnen testen op locatie vanwege reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen. Verder waren er minder verkeersleiders beschikbaar voor projecten omdat door afstandsbeperkingen en het niet representatieve verkeersbeeld de opleiding stagneerde. Ook is de evaluatie van enkele maatregelen uitgesteld omdat het verkeersbeeld na corona nog niet op het oorspronkelijke (representatieve) niveau is en er nog wordt gewerkt aan het volledig herstellen van de reguliere operatie.

Welke maatregelen gaan over vertrekkend verkeer?

Maatregelen over baangebruik, zoals Voorspelbaarheid vertrekkend vliegverkeer verbeteren en Wijzigen enkele vliegplannen voor optimale inzet startbanen, zijn voor vertrekkend verkeer. Daarnaast zijn er specifieke maatregelen over startroutes zoals Onderzoek optimalisatie startroute bij Uithoorn en De Kwakel, Geluidsarme nachtelijke startprocedure Zwanenburgbaan noord en Startroutes bij Bodegraven, Nieuwkoop en Gouda optimaliseren. Ook zijn er in de afgelopen jaren al vele vertrekroutes geoptimaliseerd, zoals je kunt zien bij de gerealiseerde maatregel Aanpassingen in startroutes om bewoonde gebieden te ontzien. Uit de suggesties die we hebben ontvangen zijn er nog meer nieuwe maatregelen voor vertrekkend verkeer gekomen.

Hoe kan ik nieuwe suggesties voor hinderbeperking indienen?

Fijn dat je wilt meedenken over hinderbeperking. Je kan een beknopte omschrijving van de nieuwe suggesties sturen naar minderhinder@schiphol.nl. We toetsen je suggesties op een aantal criteria – bijvoorbeeld of het binnen de reikwijdte van het programma hinderbeperking past en of de suggestie praktisch uitvoerbaar is. Het verminderen van het aantal vluchten of het verplaatsen van de luchthaven valt buiten de reikwijdte, omdat de besluitvorming of uitvoering hiervan grotendeels bij andere partijen ligt. In het verslag ‘Antwoorden op reacties en suggesties uit de omgeving’ vind je voorbeelden van eerder gedane suggesties en waarom deze wel of niet in behandeling zijn genomen. Als jouw suggestie voor verder onderzoek in aanmerking komt, dan ontvang je van ons een mail waarin we de vervolgstappen toelichten. Het zou zomaar kunnen dat enkele binnengekomen suggesties zich ontwikkelen tot nieuwe hinderbeperkende maatregelen die we kunnen toevoegen aan dit programma.

Hoe en wanneer weten we wat de concrete effecten van maatregelen zijn?

Wanneer we concrete effecten kunnen verwachten, is nog niet voor iedere maatregel te voorspellen. Vele maatregelen bevinden zich nog in de onderzoeksfase. Wel kunnen we op dit moment bij een aantal maatregelen aangeven op hoeveel vluchten een maatregel betrekking kan hebben. We verwachten dat de voorgestelde maatregelen bij elkaar een positief effect hebben op het terugdringen van geluidshinder en de beleving van geluid in zowel de binnen- als buitengebieden rond Schiphol. Daarbij kan het voorkomen dat een specifieke maatregel gunstig is voor een dichtbevolkt of groot gebied en minder gunstig is voor een dunbevolkt ander gebied. Dit geven we helder aan op deze website.

Hebben jullie ook gekeken naar maatregelen die door innovaties nu wel haalbaar zijn?

Ja, daar hebben wij naar gekeken. Dankzij technologische innovaties en ontwikkelingen zoals de herindeling van het luchtruim zijn maatregelen nu wel mogelijk, waar dat vroeger niet het geval was. Bijvoorbeeld de Vaste naderingsroute Zwanenburgbaan noord ’s nachts, waarbij vliegtuigen gebruik maken van de innovatieve vaste bochtstraaltechniek en hierdoor om woonkernen op de route heen kunnen vliegen. Ook de maatregelen Op tijd gebaseerd afstand houden bij landingen en Efficiënter afstand houden voor landende vliegtuigen zijn gebaseerd op recente technologische ontwikkelingen.

Waarom wordt startprocedure NADP2 niet teruggedraaid?

De gebruikte startprocedure NADP2 levert in grote gebieden rondom de luchthaven minder hinder en minder uitstoot op. De procedure terugdraaien naar de eerder gebruikte startprocedure NADP1 is op enkele plaatsen recht onder de vliegroutes dichtbij de luchthaven gunstiger qua geluidsniveau, maar levert per saldo in grotere gebieden rondom Schiphol juist meer geluid en meer uitstoot op. Voor die plaatsen recht onder de vliegroutes dichtbij de luchthaven waar de startprocedure NADP2 juist meer geluid veroorzaakt, willen we andere maatregelen nemen om hinder te beperken.

Zijn de maatregelen nog wel effectief als Schiphol mag groeien?

Jazeker, de maatregelen op deze website waar Schiphol en LVNL zich samen voor inzetten, gaan over thema’s die altijd relevant blijven voor hinderbeperking, ongeacht eventuele groei van het aantal vluchten. Sterker nog, als het vliegverkeer toeneemt, is het juist belangrijk dat banen efficiënt worden ingezet, vliegroutes om kernen heen leiden en vliegprocedures die minder hinder veroorzaken de norm zijn. Bovendien zijn de maatregelen opgesteld in de tijd dat er jaarlijks op Schiphol 500.000 vluchten waren. Het zal nog zeker enkele jaren duren voordat het vliegverkeer weer op dat niveau is.

Wie zijn er allemaal betrokken bij de totstandkoming van dit plan?

Bij het opstellen van de maatregelen zijn we uitgegaan van de suggesties en concrete voorstellen die we hebben ontvangen van lokale bestuurders, omwonenden en andere betrokkenen. We hebben hier onder meer opmerkingen uit huiskamergesprekken, de meest gehoorde klachten die zijn binnengekomen bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) en verzoeken van het Regioforum in meegenomen. Ook hebben we onze eigen expertise toegepast en gekeken naar innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen. Van 12 maart tot en met 4 november 2020 hebben we zeker 1.000 reacties uit de omgeving ontvangen over de hinderbeperkende maatregelen. Onze antwoorden hierop vind je in dit verslag.

Tijdspad per maatregel

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad dat bestaat uit vier fases: onderzoek, ontwerp, implementatie en evaluatie. Het jaartal dat hierbij vermeld staat betekent dat deze fase gestart is in dat jaar. Hieronder vind je een uitleg over de verschillende fases:

FaseToelichting
OnderzoekWe onderzoeken welke hinderbeperkende effecten de beoogde maatregel oplevert.
OntwerpWe maken een ontwerp van deze maatregel, waarbij het beperken van hinder voorop staat.
ImplementatieWe passen deze maatregel toe in de praktijk om hinder te beperken.
EvaluatieWe kijken terug welke hinderbeperkende effecten deze maatregel heeft opgeleverd en hoe het eventueel beter kan.

Betrokkenheid bij uitwerking maatregelen

Bij iedere maatregel op deze website zie je een tijdspad en de mate waarin we jou willen betrekken bij de uitwerking van deze maatregel. Dit gaat van informeren tot meebeslissen. Hieronder lichten we de vijf niveaus van betrokkenheid en invloed toe:

NiveausToelichting
InformerenWe houden je op de hoogte en informeren vertegenwoordigers uit de omgeving over de inhoud en het proces van de uitwerking van deze maatregel.
MeedenkenWe vragen vertegenwoordigers uit de omgeving om feedback te geven op concepten en voorstellen van de uitwerking van deze maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe de inbreng verwerkt is.
AdviserenWe werken met vertegenwoordigers uit de omgeving samen om ervoor te zorgen dat we alle kanten van het verhaal goed begrijpen en overwegen bij de uitwerking van de maatregel. De vertegenwoordigers krijgen terugkoppeling over hoe hun inbreng verwerkt is en welke afwegingen we daarbij gemaakt hebben.
CoproducerenWe werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving aan de uitwerking van de maatregel. We ontwikkelen verschillende oplossingen en vertegenwoordigers denken mee over welke oplossingen de voorkeur krijgen.
MeebeslissenVertegenwoordigers uit de omgeving beslissen mee over de uitwerking van deze maatregel.

Houd mij op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de hinderbeperkende maatregelen? Meld je dan nu aan voor de Schiphol burennieuwsbrief.

Aanmelden updates